Om

Herrljunga Släktforskare (ursprung)

Herrljunga släktforskare bildades 2012-05-15 på initiativ av Stig-Börje Thorstensson i samarbete med Mats Norbäck.

Föreningens första årsmöte avhölls 2012-05-15 i HGF:s lokal på Östergården. Föreningen har till uppgift att stödja släkt- och bygdeforskning i första hand inom Herrljunga kommun med omnejd.

Vi är en aktiv förening där medlemmarna erbjuds cafékvällar, föredrag om släkt- och hembygdsforskning.

Herrljunga släktforskare är medlem i Sveriges Släktforskarförbund (SSF)


Styrelsemedlemmar valda vid föreningens första årsmöte:


Ordförande

Stig Thorstensson

Vice ordförande/sekreterare

Mats Norbäck

Kassör

Barbro Martinson

Ledamöter

Lars-Olov Svensson

Rolf Gustafsson

Revisorer

Göran Andersson

Hans Ivansson


Stadgar

Stadgar för Herrljunga Släktforskare.

 

 Dessa stadgar antogs vid Herrljunga Släktforskares årsmöte 15 maj 2012.

 

§ 1 Namn.

 

Föreningens namn är Herrljunga Släktforskare. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

 

§ 2 Ändamål.

 

Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst obunden. Föreningen skall främja släktforskning och höja intresset härför samt stå till tjänst med råd och anvisningar i släktforskningsfrågor för medlemmarna.

 

 § 3 Medlemskap.

 

Medlemskap är öppet för enskilda släktforskare, föreningar och institutioner med liknande inriktning. Medlem betalar av föreningen beslutad medlemsavgiften som gäller kalenderår.  Medlem som efter påminnelse ej betalat medlemsavgiften senast vid halvårsskiftet juni/juli stryks i medlemsregistret. Om medlem skadar föreningens anseende äger styrelsen rätt att utesluta denne. Medlem som riskerar uteslutning meddelas skriftligen om andledningen och får yttra sig till styrelsen före verkställighet.

 

  § 4 Styrelse.

 

Styrelsen väljs på ordinarie årsmöte och skall bestå av ordförande och

4 eller 6 övriga ledamöter samt 1 eller 2 suppleanter.

Antalet styrelseledamöter beslutas på ordinarie årsmöte.

Ordförande väljs på 1 år, övriga styrelseledamöter på två år och avgår växelvis med halva antalet ledamöter.

Styrelsen är beslutför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Alla val sker öppet om ingen begär sluten omröstning och fattas med enkel majoritet.

Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

 

  § 5 Föreningens räkenskaper.

 

Föreningens räkenskapsår är klenderår.

Årligen senast den 31 januari skall revisorerna ha tillgång till räkenskaper, protokoll och förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår för revision.

 

 § 6 Årsmöte.

 

Föreningens årsmöte hålls senast före februari månads utgång.

Extra årsmöte kan hållas då styrelsen, revisorerna eller om minst hälften

om medlemmarna kräver detta.

Varje medlem som betalt stadgad medlemsavgift har en röst.

Till årsmötet kallas medlemmarna skriftligt minst 2 veckor före mötet.

Följande ärenden skall ingå i ordinarieårsmötets dagordning:

- Val av mötesordförande.

- Val av Sekreterare för mötet.

- Val av två justerare som tillsammans med ordförande justerar årsmötesprotokollet.

- Fråga om mötet är stadgeenliga utlyst.

- Val av rösträknare som kontrollera att de röstande är röstberättigade och räknar röster.

- Styrelsens verksamhets- och ekonomiska rapporter.

- Revisorernas berättelser.

- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

- Beslut antalet styrelseledamöter och revisorer.

- Val av ordförande.

- Val vice ordförande

- Val sekreterare

- Val Kassör

- Val övriga styrelseledamöter och suppleanter.

- Val av 2 revisorer varav en sammankallande samt 1 suppleant.

- Val av 3 ledamöter till valberedning varav en sammankallande.

- Förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem ingivits till styrelsen senast

  en månad före årsmötet.

- Fastställande av årsavgift.

- Fastställande av verksamhetsplan och budget.

- Beslut om medlemskap i distrikts- och riksorganisation.

- Avslutning.

- Frågestund.

 

 § 7 Stadgeändring.

 

Förslag till stadgeändring kan framläggas inför årsmötet av styrelsen eller av enskild medlem.

För att beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall vinna kraft skall likalydande beslut med mer än ¾ av närvarande röstberättiga medlemmarnas röster antas vid två föreningsmöten med minst tre månaders mellanrum varav ett skall vara ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte.

 

 § 8 Upplösning.

 

Förslag om föreningens upplösning kan framläggas inför årsmötet av styrelsen

eller av enskild medlem.

Beslut om föreningens upplösning skall fattas med likalydande beslut vid två föreningsmöten med minst tre månaders mellanrum varav ett skall vara ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte.

Beslut kan inte fattas om föreningens upplösning om minst 5 medlemmar önskar fortsätta verksamheten.

Vid upplösning skall tillgångar och arkivarier överlämnas till annan organisation inom föreningens intresseområde eller till riksförbund.

 

 

Dessa stadgar antogs vid Herrljunga Släktforskares första årsmöte 15 maj 2012.

 

 

 

 

_____________________                       ______________________

 

Ordförande                                               Sekreterare

Nyttiga länkar

Herrljunga Bibliotek

Program 2024

Släktforskarträff

9/1 kl 18.30

Herrljunga Biblioteks Cafeteria (2 vån)

Släktforskarhjälpen

13/2 kl 18.30

Herrljunga Biblioteks Cafeteria (2 vån)

Årsmöte

20/2 kl 18.30

Herrljunga Biblioteks Cafeteria (2 vån)

Släktforskarhjälpen

12/3 kl 18.30
Studieförbundet Vuxenskolan, Kvarnvägen 5

OBS!

Släktforskarhjälpen
9/4 kl 18.30

Herrljunga Biblioteks Cafeteria (2 vån)

Resa till Hössna, Anna-Lena Hultman

13/4 kl 12.00

Herrljunga Biblioteks parkering

Släktforskarhjälpen

14/5 kl 18.30

Herrljunga Biblioteks Cafeteria (2 vån)

Sommaruppehåll

Juni, Juli och Augusti


Släktforskarhjälpen

10/9 kl 18.30

Herrljunga Biblioteks Cafeteria (2 vån)

Besök av Lisbet Rodin från Sveriges Släktforskarförbund

8/10 kl 18.30

Herrljunga Biblioteks Cafeteria (2 vån)

Släktforskarhjälpen

12/11 kl 18.30

Herrljunga Biblioteks Cafeteria (2 vån)


Jag minns mitt fyrtiotal.


En vandring längs Storgatan.


Vi börjar vandringen på norra sidan av Västra Stambanan, på Gamla Alingsåsvägen där idag BEMA har sin verkstad. Till vänster ligger mejeriet och därefter fortsätter vi vandringen genom den gamla smala viadukten gjord i huggen sten. När vi kommit igenom viadukten gör vägen en vänstersväng trafikdelare och refug. Vi passerar ”Slaskebäcken” som utgör gräns mellan Herrljungas och Tarsleds socknar. Den första byggnad vi stöter på är Ivar Anderssons spannmålsmagasin på vänster sida.


Längre fram på höger sida ser vi biografen Röda Kvarn. I samma byggnad finns förutom bostäder, Skånebageriet och Bror Ternstedts Bosättningsaffär, samt på andra våning tandläkare Hjalmarssons mottagning. Denna byggnad är sammanbyggd med nästa, där Åkes Konditori och Nyman Speceriaffär är inrymda.

Dessa byggnader samt några till har byggts av ”KB” Pettersson. ”KB” är inte som man kan tro initialer av förnamn, utan en förkortning av titeln kontorsbiträde, som var en tjänste-beteckning vid Statens Järnvägar, där Pettersson var anställd. Bland Herrljungabor kallas han oftast bara ”KB”. Längre in från gatan har Mann och Lindberg sin firma Värme & Sanitet.


På andra sidan gatan upp mot SJ’s lastkaj är den gamla polisstationen belägen. Där har de båda poliserna Jakobsson och Rosenqvist sin arbetsplats. Men vi träffar ofta på dem vid patrullering ute på gatan.

Men åter på södra sidan stöter vi på Hofflanders Möbelaffär. Där har även Konsum en mjölkbutik, och inne på gården har Hofflander snickeri och tapetserar-verkstad. I samma kvarter men nere vid Norra Parkgatan finner vi ytterligare en fastighet byggd av ”KB”. Det är Herrljunga BB där blivande mödrar under fru Rymans överinseende kan föda sina barn.


Mitt emot Hofflanders på Storgatan 1 har vi Bertils Charkuteri, och längre fram på denna sida finner vi Hotell Fenix som sedan många år drivs av Emelie Larsson. Här finns också Fenix Bageri.


Men nu vänder vi oss mot andra sidan där biografen Viktoria är inrymd i det som en gång var ett stall till Hotell Fenix. Ägare till biografen är Rickard Östlund som har sin järnaffär intill.


Mitt emot ligger Café Ritz och inne på gården finns John Johanssons charkuterifabrik. Deras butik ligger i hörnet Storgatan – Västra Park-gatan. I den byggnaden finns också Torborg Gustavssons damfrisering.


Men vi fortsätter en bit på norra sidan, där ligger Eduard Törners Manufakturaffär i en egen byggnad. Nästa hus innehåller Lidéns Tobaksaffär, Konditori Kronan, Axel Svenningssons Eftr. Hellqvist & Johansson (speceriaffär där man också kan köpa Radiola radioapparater) samt Varumagasinet. Vi går fram emot järnvägsstationen och går förbi Taxi på vänster sida. I stationshuset finns bl a Järnvägsrestaurangen där fröken Ethel Brown leder verksamheten.

Så går vi runt den gräsbevuxna ”rundeln” omgiven av låga granitstolpar och fortsätter ut mot Storgatan igen. Där på vänster sida ligger Järnvägshotellet.


Rakt framför oss ser vi en fastighet inrymmande Orvar Dahlgrens frisersalong, telegrafstationen samt Carl Forssanders Eftr. (speceriaffär). På andra våning har tandläkare Pettersson sin mottagning. Vi passerar Linnégatan och är framme vid Apoteket. I samma fastighet finns Posten och på andra våning Alingsås Sparbank. I källarvåningen finns Linnéas Café, i folkmun kallad för Kokokällaren. Och längre ned på Linnégatan har trädgårdsmästare Erikssons döttrar Bolla och Tora blomsterhandel.


På norra sidan av Storgatan ser vi Perssons Kemikalieaffär i en mindre byggnad, följd av Sofi Anderssons Damhattar i nästa hus. Nu är vi framme vid kyrkogården. Vid kyrkogårdsmuren går en mindre väg fram till Fredriksborgs Konditori och Café.


Men vi vänder åter till södra sidan och tittar in i Signe Hermanssons Frukt och Konfektyraffär. Här kan också den som har en trasig fönsterruta få hjälp. Signes make Mattias är nämligen glasmästare. I samma hus finns Kulléns Cigarraffär samt Herrljunga Järn & Maskinaffär med lagerlokal inne på gården. Efter att ha passerat en gångstig ner till Annedals Handelsträdgård (som ligger vid Trädgårdsgatan) kommer vi till en länga av två sammanbyggda fastigheter. I den första butiken finns Bengtssons Damhattar vägg i vägg med C. B. Petterssons Ur & Guldsmedsaffär. Nästa affär är Rämms Bokhandel & Tryckeri. Sist i denna länga är Borgs Herr & Damekipering inrymd. En trappa upp har tandläkare Renström sin mottagning. I en röd tegelbyggnad finns Svenska Handelsbanken. I källare har Åke Johansson just öppnat en ny butik, Frukt & Grönt och bakom disken finner vi oftast Josef J. och i bortre delen av källaren har Gunnar Sandin sin lilla gummiverkstad. I nästa hus finner vi Janssons Kemikalieaffär, granne med Arnes Frisersalong. Jansson har nyligen flyttat hit efter att tidigare haft sin butik i den lokal som nu är Frukt & Grönt.Men vi lämnar Janssons och fortsätter till Venersborgsbanken. Större delen av första våning är bankens lokaler, men i en mindre lokal till höger om ingången finns Edvard Anderssons Skrädderi. På andra våning har Verner Ekman sin bostad med balkong ut mot gathörnet. Ekman är fastighetsmäklare och auktionsförrättare. Vi fortsätter över Fabriksgatan och kommer till Plynnings Speceriaffär med ingång på hörnet och granne med Monark Cykelaffär i samma fastighet. Konditori Centrum lockar med härlig bröddoft, men vi fortsätter förbi. I bortre delen av samma hus finns Maja Hedlunds Stuv & Trikåaffär och framme vid Torggatan finns Elisabeths Café.


Vi svänger över Storgatan och går tillbaka till Östra Kyrkogatan, om man följer den kommer man till Nya Hotellet mellan kyrkan och järnvägen. Åter på Storgatans norra sida passerar vi ett hus som rymmer bröderna Knut och Albert Johanssons Skrädderi, vägg i vägg med Rudqvists Skoaffär. Rudqvist äger också Elisabeths Café. Vi går förbi Carléns leksaksaffär. Carlén har också åkeri och plåtslageri. I följande byggnad finner vi Erik Johanssons Speceriaffär samt Quicks Urmakeri. Nästa är Carl Svenssons Skoaffär och i mindre lokal intill, Josefssons Läder & Sport. Där kan man förutom att köpa lädervaror också få hjälp om man är arbetslös. Josefsson har som bisyssla att sköta den tiden arbetsförmedling i Herrljunga.


Men vi återvänder till södra sidan vid torget. Där ligger Forsellska huset, med Forsells Dam & Herrkonfektion. Nästa hus är Oscaria Skoaffär och därefter Konsums Huvudaffär.


Mitt emot Konsum ligger Fisktorget med sina tre fiskförsäljare: ”Hadda” från Göteborg, Sigge och Igelström. Innanför Fisktorget har Samuelsson sin Brädgård. Och framåt kvällen tar ”Korv-Arvid” sin plats på Fisktorget med sin korvlåda byggd på en cykelkärra.

Vi går över Magasinsgatan och kommer till Samuelssons trevåningsfastighet med butiker i markplanet. Först Nyströms Mjölkaffär följt av Winbos Foto samt Ellen Flobergs Hembageri.

Nästa hus är Rylanders där Gunnar Rylander har sin läkarmottagning och nere vid järnvägsövergången slutar vår vandring på norra sidan.


Men vi gör återstart vid Konsum på södra sidan, passerar ”Promenaden” som Boråsbanans gamla sträckning kallas och kommer till Lorentzons fastighet. I den första delen är Lorentzons Konditori inrymt, nästa är Vår Bod följt av Ingegerd Tennbys Damfrisering. Nästa byggnad är ett mindre hus något längre in från gatan än föregående. Där har Arvid Andersson sin radioaffär, allmänt kallad ”Radio-Arvids”.

Vi går över nästa gata och kommer till Birger Bengtssons fastighet. Bengtsson är hästhandlare och har stallar inne på gården. I byggnaden har Ingeborg Karlsson matservering. Intill matserveringen har Axelsson sin cykelaffär med tillhörande verkstad i källaren. I nästa byggnad har Bertil Johansson en charkuteributik som filial till huvudbutiken på Storgatan 1. Och där bakom disken är det Ivar Ifver som är föreståndare. En mindre butik i samma hus är Hägerås Damhattar. Nästa hus har i källarplanet Karlssons Mjölkbutik.

Efter att ha passerat Boråsbanan kommer vi till Alexander Johanssons Skrädderi på andra våning i det första huset på höger sida. Längra fram kommer vi till Helge Anderssons Bilaffär och verkstad. I källaren i Helges fastighet har konditor Gustavsson bageri. Gustavsson är ägare till Café Kronan på Storgatan 7 samt Sporthallens Café. Vi fortsätter över ”Bollåsavägen” som Stora Skolgatan oftast kallas och passerar Stureskolanområdet där Herrljunga Kommunala Mellanskola (Realskolan) har lokaler i de två gula träbyggnaderna närmast Storgatan. Och så avslutar vi vår fyrtiotalsvandring vid provisialläkarmottagningen där doktor Daniel Laurell har sin verksamhet.
Affärsrörelser i centrala Herrljunga på 40-talet (omnämnda i texten):


Apotek                            1

Bagerier                          4

Banker                            3

Bilhandel                        1

Biografer                         2

Blomsterhandel             2

Bokhandel                      1

Bosättningsaffärer         2

Café/Konditori              9

Charkuterier                  3

Cykelaffärer                   2

Damhattar                      3

Fiskhandel                     3

Fotohandel                     1

Frisörer                           4

Frukt/grönt/konfektyr  2

Gummiverkstad            1

Hotell                              3

Järnhandel                      2

Kemikalieaffärer            2

Leksakshandel               1

Läkarpraktiker              2

Manufakturhandel       5

Mjölkaffärer                  3

Polis                                1

Post                                 1

Radioförsäljning           2

Rörmokeri                     1

Skohandel                     4

Skrädderi                      3

Speceriaffärer               6

Tandläkare                    3

Tobakshandel               2

Ur & guld                      2


Klicka på bilden för förstoring

Hitta släktingar med DNA

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Anna-Lena Hultman

 

 

 

 

 

En föreläsning och uppföljning om viktiga grunder i DNA-släktforskning, hur man kan finna nya, och bekräfta redan kända släktskap, hur man testar sig med mera.  Detta är också ett tillfälle för de som redan gjort ett DNA-test att få hjälp att utröna resultatet av sina DNA-träffar med hjälp av Anna-Lenas kunskap. Möjlighet kommer att ges för topsning efter föreläsningen.

 

Föreläsningen vänder sig till nybörjare inom DNA-släktforskning men med förhoppningen att den även skall ge tips, inspiration och ökad förståelse för personer som har vissa DNA-kunskaper sedan tidigare.

 

Anna-Lena är förutom att hon sysslar med DNA-forskning en nestor på emigrantforskning och kan hjälpa de som undrar om eventuella amerikasläktingar. Hon och Ted Rosvall har tillsammans skrivit boken Emigrantforskning.